Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki

Yaser Arslan, Soner Polat, Aytaç Satıcı
4.594 1.341

Öz


Araştırma, öğretmenlerin meslekî tutumları ile sınıf disiplini modeli tercihleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. İlişkisel araştırma modelinde yapılan araştırmanın katılımcılarını; Kocaeli’nin Gebze İlçesinde çalışan 318 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Disiplin Görüşleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile kural-sonuç sınıf disiplin modeli arasında orta düzeyde olumsuz bir ilişki bulunurken yüzleştirme-anlaşma sınıf disiplin modeli ile ise düşük düzeyde olumlu ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca iletişim-dinleme sınıf disiplin modeli ile mesleki tutum arasında da düşük düzeyde olumlu ilişki saptanmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Alkhateeb, H. M. (2013). Attitudes towards teaching profession of education students in Qatar. Innovative Teaching, 2(9), 1-5.

Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydınay-Satan, A. (2014). Öğretmen adaylarının değer tercihlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 189-218.

Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 25-43.

Başaran, İ. E. (1982). Temel öğretim ve yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.

Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.

Baykara-Pehlivan, K. (2010). A study on prospective teachers’ learning styles and their attitudes toward teaching profession. Elementary Education Online, 9(2), 749-763.

Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2012). Bireysel değerler ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1239-1248.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi

Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.

Cemaloğlu, N. ve Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile sınıf yönetiminde kullandıkları disiplin modelleri arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 123-155.

Çağlar, Ç. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1497-1513.

Çelik, K. (2008). Disiplin oluşturma ve kural geliştirme. Hüseyin Kıran (Ed), Etkili Sınıf Yönetimi içinde (s. 237-268). Ankara: Anı Yayıncılık.

Demirtaş, H., Cömert M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.

Dilmaç, B., Çıkılı, Y., Işık, H. ve Sungur, C. (2009). Teknik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleklerine ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak mesleki benlik saygısı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, 8(2), 127-143.

Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-167.

Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.

Erdem, C. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 7(4), 1727-1747.

Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.

Erdoğan, İ. (2002). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Girgin, G., Özyılmaz-Akamca, G., Ellez, A.M. ve Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15.

Güngör, S. (2014). Sınıf disiplini. İkram Çınar (Ed), Sınıf Yönetimi içinde (s. 129-155). Ankara: Eğiten Kitap.

Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M., & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession, International Journal of Academic Research, 3(1), 985-990.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Korkmaz, F., Korkmaz, N. H., ve Özkaya, G. (2007). Be¬den eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bur¬sa İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-87.

Maliki, A. E. (2013). Attitudes towards the Teaching Profession of Students from the Faculty of Education, Niger Delta University. International Journal of Social Science Research, 1(1), 11-18.

Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, 14, 1-20.

Oğuz, E. (2013). The relationship between classroom management styles of pre-service teachers and their attitude of teaching profession. Trakya University Journal of Education, 3(2), 12-20.

Osunde, A. U. ve Izevbigie, T. I. (2006). An assessment of teachers’ attitude towards teaching profession in Midwestern Nigeria, Education, 126(3), 462-467.

Özder, H., Konedralı, G. ve Perkan-Zeki, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.

Polat, S., Kaya, S., & Akdağ, M. (2013). Investigating pre-service teachers’ beliefs about classroom discipline. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 877-890.

Romi, S., Lewis, R. ve Katz, Y. J. (2009). Student responsibility and classroom discipline in Australia, China, and Israel. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39(4), 439-453.

Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.

Short, R. J., & Short, P. M. (1994). An organizational perspective on student discipline. Education, 114(4), 567-570.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel

Yayınları.

Temizkan M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.

Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplin. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 67-89). Anka¬ra: Nobel Yayınları.

Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.

Tümkaya, S. (2005). Öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışları ve tükenmişlikle ilişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 549-568.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.

Wolfgang, C. H. (1999). Solving discipline problems: Methods and models for today’s teachers (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Wolfgang, C. H. (2001). Solving discipline and classroom management problems: Methods and models for today’s teachers (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1986). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Yaman, H. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 169-180.

Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 355-379.