İlkokul Müdürlerinin Dağıtılmış Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki

Figen Ereş, Muhammet İbrahim Akyürek
2.373 478

Öz


Bu araştırmanın amacı ilkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki düzeyini belirlemektir. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin, okul müdürlerinin Liderlik Fonksiyonlarına ilişkin algılarının sık sık düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır, öğretmenlerin Liderlik Ekibi Uyumu Alt Ölçeğine yönelik algıları ise katılıyorum düzeyindedir. Öğretmenlerin iş doyumu memnunum düzeyindedir. Okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Öğretmenlerin görüşleri okulun bulunduğu ilçenin sosyoekonomik durumuna göre değişmektedir. Dağıtımcı Liderlik algısının okulun bulunduğu sosyoekonomik koşullara göre nasıl değiştiğini içeren ve sosyoekonomik farklılıkların dağıtımcı liderlik algısına etkisini ölçen bilimsel çalışma sonuçları, Türkiye’deki okullarda dağıtımcı liderliğin uygulanmasına rehber olabilir. 


Tam metin:

PDF