Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanım Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi

Yusuf İslam Bolat, Melike Aydemir, Selçuk Karaman
3.744 781

Öz


Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) tarafından verilen Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitimi öğrencilerinin mobil internet kullanımına yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma deseni olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı ATAUZEM Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise 74 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı, demografik bilgilerin sorulduğu ve ölçek maddelerinin bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama, ANOVA, Kruskall-Wallis H ve Mann-Whitney U testlerinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre uzaktan eğitim öğrencilerinin mobil internet kullanım tutumları olumlu düzeyde bulunmuştur. 

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç , E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem akademi.

Can, A. (2014). Spss Ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (Vol. 2.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chuttur, M.Y. (2009). Overview of the technology acceptance model: Origins, developments and future directions. Working Papers on Information Systems, 9(37), 9-37.

Çivici, T., & Kale, S. (2007). Mimari tasarım bürolarında bilişim teknolojilerinin kullanımını etkileyen faktörler: Bir yapısal denklem modeli. İnşaat Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 30-31.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 982-1003.

Deloiite. (2013). Türkiye mobil tüketici anketi 2013. Retrieved 01.12.2015, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/tr_globalmobilesecurirtysurvey_infographic.pdf

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research.

Gülnar, B. (2008). Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (SUZEP örneği). Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, (19), 259. Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi(19), 259.

Hung, M., & Chou, C. (2015). Students' perceptions of instructors' roles in blended and online learning environments: A comparative study. Computers & Education, 81, 315-325. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.022

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler: Nobel Yayın Dağıtım.

Mutlu, M. E., Yenigün, H. U., & Uslu, N. (2006). Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-Öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi. Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11.

Oran, M. K., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet tabanli uzaktan eğİtİmde mobİl öğrenmenİn rolü.

Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğİtİm bİlİmlerİ araştirmalarinda evren-örneklem sorunu/population-sampling issue on social and educational research studies. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(15).

Prensky, Marc. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Reigeluth, C.M. (2013). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. 2): Routledge.

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

Saran, M., Seferoğlu, G., & Çağıltay, K. (2009). Mobile assisted language learning: English pronunciation at learners’ fingertips. Eurasian Journal of Educational Research, 34(1), 97-114.

Solak, M. (2012). Öğretmenlerİn akilli tahta kullanimina karşi tutumlarinin teknolojİ kabul modelİne göre İncelenmesİ. (Yüksek Lisans), Sakarya üniversitesi, Sakarya.

Şıklar, E., Tunalı, D., & Gülcan, B. (2015). Mobil internet kullanımının benimsenmesinde yakınsama faktörüyle teknoloji kabul modeli. Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 15(2), 99-110.

TÜİK. (2015). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2015. Retrieved 17.12.2015, from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660

Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision sciences, 39(2), 273-315.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.