Mono ve Di Sübstitüe Anilinlerin Protonasyon Sabitlerine Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi

Yüksel ALTUN
1.759 771

Öz


Bu çalışmada, anilin ve bazı mono- ve disübstitüe anilinlerin stokiyometrik protonasyon sabitleri (logβ) su çözücü sistemlerinde potansiyometrik titrasyon metodu ile tayin edilmiştir. Titrasyonlar modifiye edilmiş kombine cam pH elektrotu kullanılarak 250C\'da, 0,1 M (NaClO4) iyonik kuvvette ve inert azot atmosferinde yapılmıştır. Titrasyon verilerinden yararlanarak mono- ve di- sübstitüe anilinlerin j -(-log[H]) oluşum eğrileri elde edilmiş ve bu eğrilerden Bjerrum\'un buçuklu metodu ve PKAS bilgisayar programı kullanılarak protonasyon sabitleri elde edilmiştir. Tayin edilen protonasyon sabitlerinin değerlerini kullanarak sübstitüent etkisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Protonasyon Sabiti, Anilinler, Potansiyometrik Metot, Sübstitüent Etkisi

Tam metin:

PDF