İlköğretim 7. sınıflarda Basit Makinalar Konusunun Öğretiminde Laboratuar Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması

Ali TELLİ, Halil İbrahim YILDIRIM, Önder ŞENSOY, Necati YALÇIN
3.331 1.831

Öz


Bu araştırma fen bilgisi öğretiminde öğrenci merkezli, öğrencinin aktif olduğu, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedef alan deneyle öğretim yönteminin, öğretmen merkezli ve öğrencinin pasif olduğu anlatım yöntemine göre öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Osmaniye İli, Düziçi İlçesi\'ndeki bir ilköğretim okulunun iki ayrı 7. sınıf şubesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Rasgele şubelerden bir tanesi deney, bir tanesi ise kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmacı tarafından basit makineler konusunun öğretimi deney grubu öğrencilerine deneyle öğretim yöntemi, kontrol grubu öğrencilerine ise klasik yöntem kullanılarak yapılmıştır. Her iki gruba ön test ve son test uygulandı. Testlerden elde edilen verilerThis research was carried our in order to determine the effect upon students\' achievement of student-centered teaching by doing experiment method; in which the students were active and they learnt through practicing and experiencing, in comparison with the influence of teacher-centered teaching method in which the students were passive. Research was executed on the students who are educated at two separate 7th grades in a primary school in Osmaniye province\'s Düziçi town. One of the 7th grades was selected as control group and the other one was selected as experimental group randomly. The topic of simple machines was taught to experimental group\'s students through an experimental method and to control group\'s students through a classical method by the researcher. Both groups were given pre-test and protest. In analyzing the data from the research, t-tDeneyle öğretim, klasik öğretim yöntemi, fen eğitimi, laboratuarTeaching through an experiment, classical teaching method, science education, laboratory Tam Metin

Anahtar kelimeler


Deneyle öğretim, klasik öğretim yöntemi, fen eğitimi, laboratuar

Tam metin:

PDF