Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Seyfi SAVAŞ, Alper UĞRAŞ
5.153 5.067

Öz


Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık sezon öncesi antrenman programının erkek sporcu öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemektir. Toplam olarak 48 erkek öğrenci bu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Tüm alan ve laboratuar testleri 8 haftalık çalışma öncesinde ve sonrasında olmak üzere 2 kez öğrencilere verildi. İstatistik analiz, bağımlı gruplarda aritmetik ortalamalar arası farka ait t-testi p<0.05 ve p<0.01 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır. Sekiz haftalık program sonunda; Boksörlerde; vücut ağırlığı, görsel reaksiyon zamanı, Taekwondocularda; vücut yağ yüzdesi, Karatecilerde; vücut ağırlığı ve anaerobik güç değerlerinde istatistiksel açıdan (*p<0.05) anlamlılık düzeyinde fark bulundu. Ayrıca, boksörlerde; aerobikThe purpose of this study was to determine the effects of 8-week pre-season training program on some physical and physiological characteristics of collegiate male studentsplayers. Fourty eight male college students volunteered to participate in this study. All field and laboratory tests were given twice: one before and one after the 8-week training program. Statistical analyses were made using paired t-test. At the end of the 8-week program, Box Players; Body Weight, Visual Reaction Time, Taekwondo Players: Body Fat, Karate Players; Body Weight, Aneorobic Power values were statistically found significant (*p<0.05). Moreover, Box Players; Aerobic Power (maxVO2), Aneorobic Power, Vertical Jump, Grip Strength (Right and Left), Flexibilty, Audio Reaction Time, Taekwondo Players; Body Weight, Aerobic power (maxVO2), Aneorobic Power, Vertical Jump, Grip Strength (Right and Left), FlexibiltTaekwondo, karate, boks, fiziksel ve fizyolojik parametreler.Taekwondo, karate, boxing, physical and physiological parameters Tam Metin

Anahtar kelimeler


Taekwondo, karate, boks, fiziksel ve fizyolojik parametreler.

Tam metin:

PDF