Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Huriye DENİŞ, Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA
2.129 699

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin milli parka yönelik tutumlarını belirlemek için Likert tipi bir ölçek geliştirmektir.50 maddeden oluşan taslak tutum ölçeği Denizli Honaz Dağı Milli Parkı çevresindeki ilköğretimin 8. sınıflarında öğrenim gören 189 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. İki boyuttan oluşan ölçeğin birinci boyutunun Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı 0.88, ikinci boyutunun Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı 0.75 bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda ölçekten 17 madde atılmış ve geriye olumlu ve olumsuz ifadelerden oluşan 33 madde kalmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri neticesinde milli parka yönelik tutum ölçeği kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Milli park, tutum ölçeği, milli parka yönelik tutum ölçeği, geçerlik, güvenirlik

Tam metin:

PDF