Bursa İli Anaokullarında Yürütülen Müzik Eğitimine Yönelik Temel İhtiyaçların Tespiti ve Değerlendirilmesi

Bilgehan EREN, Atilla SAĞLAM
1.973 815

Öz


Bu araştırmayla, Bursa İli anaokullarında yürütülen müzik öğretimine yönelik mevcut durum ve temel ihtiyaçlar ele alınmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Bursa İli Anaokullarında Yürütülen Müzik Eğitimine Yönelik Temel İhtiyaçlar Nelerdir?” şeklinde belirlenmiş olup “Anaokullarında müzik eğitimine yönelik olarak yürütülen program, uygulamalar ve öğretme durumları” araştırmanın basamaklarını oluşturmuştur. Araştırmada, Bursa anaokullarında görev yapmakta olan 142 öğretmenden anket yoluyla elde edilen veriler çeşitli frekans tabloları ve neden-sonuç etkileşimi gösteren regresyon uygulamalarıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Müzik Eğitimi, Okulöncesi Eğitim, Çocuk ve Müzik

Tam metin:

PDF