Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi

Adem ÖCAL, Erdal YILDIRIM
3.165 1.196

Öz


Bu çalışma, yurt dışına göç sebebiyle ebeveynlerinden ayrılmış çocukların değer algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, Aksaray il merkezine bağlı köy ve kasabalarında ikamet eden ve dış göçler sebebiyle ebeveynlerinden en az birisinden ayrı yaşayan 11-15 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, olasılık dışı örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, Aksaray ilinde yurt dışına işgücü göçü veren, 7 köy ve kasaba ortaokulu ve 122 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler, nitel ve nicel veri toplama araçlarının birlikte kullanıldığı karma yöntemle elde edilmiştir. Nicel veriler Schwartz ve arkadaşları tarafından geliştirilen Portre Değerler Ölçeği, nitel veriler ise açık uçlu sorular ile elde edilmiştir. Nicel veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin en fazla dindar olma, sağlıklı olma, iyilik yapma, anne-baba ve yaşlılara saygılı olma, düzenli olma ve doğayı koruma değerlerine önem verdikleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


parçalanmış aile, Schwartz, değer yönelimleri, göç, sosyal bilgiler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17152/gefd.27414

Referanslar


Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Ankara. Aydın, M. Z. (2006). Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi. (2.Baskı). Ankara: Nobel yayıncılık.

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Balat, G. U. & Dağal A. B. (2006). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.