Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Başlıklar En Fazla On İki Sözcükten Oluşmalı ve 14 Punto ile Koyu Yazılmalı*

English Title Should be Written as Above

 

ÖZ  (9 punto, italik, 1.15 satır aralığı)

Her makalenin başında yazıldığı dilde, 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde özet bulunmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz. 

Anahtar Sözcükler: Anahtar kelimelerin ilk harfli büyük yazılmalı ve 3–6 anahtar kelime bulunmalıdır.

ABSTRACT

You need to include an English abstract into this section. The abstract should not exceed the 100-word limitation. The format of the abstract should be the same as the “ÖZ” section.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3 (Keywords should not exceed 3- 6 words)

   

GİRİŞ (12 punto, koyu, ortalanmış, bütün ana başlıklarda öncesi ve sonrası 12nk)

Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem durumu giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir.

Bundan sonraki bütün kısımlar, burada olduğu gibi, 10 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır. Aksi takdirde makale incelemeye alınmadan yazara iade edilecektir.

 Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır (Sola dayalı, 10 punto, koyu, öncesi ve sonrası 6nk)

Alt başlıkların ilk harfleri küçük, koyu ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Burada olduğu gibi diğer alt bölümlerde bu formata dikkat edilmelidir.  Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plana uyulmalıdır.

Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, neticede amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır.

İkinci Seviye Alt Başlık Sola Dayalı, İtalik ve Koyu Yazılmalıdır

GEFAD' a sunulacak makaleler "Publication Manual of the American Psychological Association" nın (American Psychological Association, 2001) 5. baskısında tarif edilen APA' ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Metin içerisinde atıflar dipnotta gösterilmemeli, alıntı yapılırken çift tırnak işareti içinde sunulmalı ve sonunda (Yıldırım & Şimşek, 2000, 122) şeklinde kaynak belirtilmelidir. Alıntı yapılmamış atıflar ise; "...Martin (1997)’ de benzer bulgular elde etmiştir. ..."şeklinde yapılmalıdır.

Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacak; tablo başlığı üstte, sola dayalı ve koyu yazılacaktır.

 

Tablo ve şekil adları: Times New Roman, 10 punto ve koyu, sola dayalı

Tablo ve şekil yazıları: Times New Roman, 10 punto ve normal.

Tablo 1. Tablo Adındaki Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük Olmalıdır


YÖNTEM 

Araştırma makalelerinde bu bölümde yöntem kısmı yer almalı ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar (anket formları, mülâkat protokolleri, testler vb.) gerekli olduğu durumlarda aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.

 Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır

Alt başlıklar küçük harfle ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Diğer alt bölümlerde de belirtilen formata uyulmalıdır. 

 

BULGULAR

Araştırma makalelerinde bu bölümde bulgular yer almalı ve yukarıda belirtilen hususlar burada da dikkate alınmalıdır.

Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır

Alt başlıklar küçük harfle ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Diğer alt bölümlerde de belirtilen formata uyulmalıdır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Buraya yorum/tartışma kısmı eklenilmeli ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla tartışılmalıdır.

Alt Başlık Küçük Harfle Yazılmalıdır

Alt başlıklar küçük harfle ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Burada olduğu gibi alt bölümlerde de bu formata dikkat edilmelidir. Bu kısmı silip kendi yazınızı formata uygun olarak buraya yapıştırabilirsiniz.

KAYNAKLAR

Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı adı altında alfabetik olarak verilmelidir. Aşağıda belirtilen kaynak gösterimi kurallarına uyulmalıdır. Satır aralığı 1.15, sola yaslı ve örnekteki gibi asılı olarak verilecektir.

  

Kitap:

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Editörlü kitapta yayımlanmış bölüm:

Sprinthall, N. A., Reiman, A. J. ve Thies-Sprinthall, L. (1996). Teacher Professional Development. Yayımlandığı Kitap J. Sikula, T. J. Buttery, ve E. Guyton (Editörler), Handbook of Research on Teacher Education (666-703). New York, NY: Simon & Schuster Macmillan.

Bir kurum tarafından yayımlanmış kitap:

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. (1996). Millî Eğitim ile İlgili Bilgiler. Ankara: Ders Aletleri Yapım Merkezi Matbaası.

Dergi makalesi:

Martin, M. (1997). Emotional and Cognitive effects of Examination Proximity in Female and Male Students. Oxford Review of Education, 23(4), 479-486. Nakiboğlu, C. (2001). “Maddenin Yapısı” Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarına Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.

Doktora tezi:

Hennessey, M. G. (1991). Analysis of Conceptual Change and Status Change in Sixth- Graders' Concepts of Force and Motion. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of Wisconsin, Madison.

 

 

 

Bildiri:

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., Türkoğuz, S. ve Arı, E. (2002, Eylül). İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.

Çeviri kitap:

Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun) Adana: Baki Kitabevi.

Gazete makalesi:

Ülsever, C. (2002, 7 Aralık). Bu Bayram Çocuk Oldunuz mu? Hürriyet, s.16.

Elektronik kaynaklar:

Web Sitesi:

Bulunması gereken bilgiler:

- İnternet belgesinin yazarı veya sorumlusunun adı (soyadı, adı),

- Belgenin internet yayınına sunulma veya en son güncellenme tarihi

(parantez içinde),

- İnternet belgesinin adı,

- İnternet adresi (<üçgen ayraç içinde>)

- Yazar(lar)ın internet sayfasına eriştikleri en son tarih (parantez içinde).

Örnek: Çakıroğlu, E. (2002, Mart 15) UFBMEK-5.

<http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/> (2002, Aralık 23)

Not: Kişisel internet sitesi, elektronik kitap ve elektronik postalar da bu şekilde kaynak gösterilecektir.

Genel anlamda tüm APA 5 kuralları için http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm#eric adresine bakınız.

SUMMARY

Bu kısma, biçimlendirme bozulmadan, 450-500 sözcük uzunluğunda geniş özet konulmalıdır. Bu özet makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışmaya yer vermelidir ancak başlıklar verilmemelidir.

 

  * Eğer makale, tez veya proje çalışmasının bir kısmı ya da yayınlanmamış olmak kaydıyla bildiri olarak sunulmuş ise, bu kısımda dipnot olarak açıklama yapılmalıdır.

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
  7. Metinin Türkçe ve İngilizce dil kurallarına uyularak metinde dilin doğru ve akıcı bir şekilde kullanıldığından emin olunuz.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 1301-9058